Business behavior – en framgångsfaktor!

Hur medveten är du om ditt eget business behavior? Och reflekterar du över hur ditt eget och andras affärsmässiga uppförande faktiskt påverkar affärsrelationerna?

För många av de jag möter i affärslivet blir det en aha-upplevelse, det här med själva uppförandet kopplat till den egna affärsrollen.

Mina intervjuer med olika funktioner i näringslivet visar att det finns ett tydligt samband mellan att det tappas affärer och att man inte uppför sig affärsmässigt. Det intressanta med det är att de flesta leverantörer själva tror att de praktiserar ett gott business behavior – men att omgivningen många gånger inte alls håller med.

En av de faktorer som har en avgörande betydelse för dina affärer är förstås din och andras tillgänglighet. Hur ska du kunna kommunicera och generera affärer om den du söker inte gör sig tillgänglig? Jag möter ofta reaktioner gällande att man försöker få tag på någon som också sätter i system att göra sig onåbar, vilket väcker irritationer och i värsta fall även en snackis bland kollegor, affärskontakter och omvärld.

En del vill hävda att det här med tillgänglighet enbart handlar om prioriteringar. Att det endast är det som du själv för tillfället prioriterar som ska betraktas som värt att uppmärksamma. Det dessa personer ofta inte tänker på är hur det uppfattas när de aktivt väljer att nonchalera omgivningens inviter till kontakt. Dessutom finns det ju alltid risk att de missar eller tappar en affär, eller hur?

Självklart är det inte lätt eller meningen att du ska vara tillgänglig jämnt. Men ditt professionella rykte är av oerhörd vikt. Det professionella rykte hänger med oss som en personlig etikett genom hela vår karriär. Därför kan det till exempel vara värdefullt att du är tydlig med på vilket sätt och när du kan förväntas vara tillgänglig. Med tydlighet slipper omgivningen sväva i ovisshet och du själv vinner i respekt.

Det lönar sig bokstavligen, med andra ord, att vara uppmärksam och att agera med omtanke om dem du möter. Business behavior är därmed sagt inget lättviktigt ämne. Det handlar om ditt företags konkurrenskraft på marknaden. Men också dina medarbetares välmående.

I en allt mer konkurrensutsatt omvärld är det affärsmässiga uppförandet något som verkligen kan särskilja medarbetare och företag åt. Ett gott business behavior är positivt för ditt företags affärsmässiga identitet, och påverkar också ditt eget och dina kollegors professionella rykte. Ett gott business behavior är därmed en given framgångsfaktor. Tänk på det!

 

Läs mer om boken Business behavior och köp boken här4712210o

Om författaren

Annmarie Palm är kommunikationsstrateg på företaget Relationista som erbjuder djupintervjuer, föreläsningar och workshops på temat business behavior. Förutom att vara utbildad journalist har hon över 20 års erfarenhet av marknadsföring, affärsutveckling och relationsbyggande kommunikation.

Metrics, Matrix och New Public Management

New Public Management (NPM) har varit på tapeten länge och letade sig till och med in i regeringens budgetproposition för 2015. Civilminister Ardalan Shekarabi pekar på hur synsättet har lett till ökad administration och försvagning av de professionella rollerna. Förespråkarna för NPM menar istället att det leder till högre effektivitet och omsorg om resurser

Området management har nästan alltid handlat om effektivitet. När Fredrick Taylor i början på 1900-talet skrev sin bok Scientific Management var det effektivitetsproblemet i amerikansk industri han ville lösa:”[this book has been written] to point out, through a series of simple illustrations, the great loss which the whole country is suffering through inefficiency in almost all of our daily acts.”

Lösningen var ett ledarskap byggt på specialisering, entydig rapportering och funktionella strukturer där roller och ansvar är tydligt uppdelade. Jag kallar det i min bok för metrics management, andra talar om ett industriellt ledarskap. NPM kan betraktas som en förlängning av detta synsätt.

Metrics management har varit enormt framgångsrikt. Det har lagt grunden för industriell utveckling under hela förra seklet. Nya produkter, bättre lösningar och effektivare processer har gett framgång och skapat välstånd. Successivt har tankegångarna förts in i tjänstesektorn, och nu också i offentlig verksamhet. Metrics management har verkligen blivit ett inslag i ”almost all of our daily acts”.

Det är bra! Om problemet som skall lösas är just det som Taylor en gång började med, dvs att öka effektiveten.

Men om problemet är bristande innovationskraft, ett svagt samarbete över organisatoriska silos, att centrala frågor hamnar mellan stolarna, att ny kunskap inte sprids och nya insikter inte delas – då är inte metrics management den bästa lösningen.

Metrics management fungerar nämligen som bäst när vi vet vad vi skall göra, vi har sett problemen förut och vet att vi kan lösa dem. Ställd inför en omvärld som erbjuder komplexa frågor, med många möjliga lösningar och där kanske varken problem eller lösningsalternativ är från början särskilt väldefinierade, fungerar inte våra kända lösningar. Här möter vi frågor vi aldrig stött på tidigare, i sammanhang vi inte tidigare sett. Här handlar det inte om hur våra lösningar på kända problem fungerar, utan mer om vår förmåga att lära oss om förutsättningar för att lösa nya problem! Ett ledarskap som fokuserar på just detta kallar jag i min bok för matrix management, och det är det ledarskapet jag vill ge mer fokus.

När kritikerna menar att NPM tar bort flexibilitet, leder till ett närsynt agerande och sällan hjälper till att lösa de svåraste problemen, har de förmodligen helt rätt. Men kritiken är lite orättvis: den tradition som NPM bygger på, försöker ju inte i första hand lösa just de frågorna.

Samtidigt, när NPMs förespråkare pekar på de effektivitetsförluster som uppstår med en mindre strukturerad styrning och de suboptimeringar det leder till, har de också rätt. Men en ledning inriktad på inlärning och utbyte för att lösa mångdimensionella, komplexa och delvis okända problem kan inte enbart utvärderas med NPMs effektivitetskriterier.

I boken Matrismanifestet har jag försökt skriva om hur ett framgångsrikt metrics management kan kombineras med ett ledarskap som tar tillvara möjligheterna i mångdimensionalitet och komplexitet, och som löser problem ”som vi aldrig sett förut”. Varför matrisorganisationen – trots att den med rätta ofta kritiserats – ändå kan fungera och hur man leder en mångdimensionell organisation med utgångspunkt både i metrics och matrix management.

 

Läs mer om boken Matrismanifestet och köp boken här 4712221o


Om författaren

Mats Agurén har mångårig erfarenhet av chefspositioner i såväl näringsliv som ideella organisationer. Han doktorerade 2014 med en avhandling om matrisstrukturer och mångdimensionell problemlösning.

 

101 unga entreprenörer – drömmar och drivkrafter hos framtidens företagsledare

Pauline Grindvall har intervjuat några av Sveriges mest framgångsrika unga entreprenörer. Närmare bestämt 100 stycken. I boken ”101 unga entreprenörer – drömmar och drivkrafter hos framtidens företagsledare” har Pauline sammanställt intervjuerna.

Nedan kan du läsa Pauline Grindvalls egna tankar kring arbetet med boken och hur hon har inspirerats av dessa driftiga personer som alla är generation Y – födda på 80- och 90- talet.

”Att ha någon form av bollplank, stöd och skyddsnät runt sig är den enskilt största gemensamma nämnaren. Hela 75 % har idag en mentor eller rådgivare kring sig när det kommer till att bolla företagsfrågor och affärsutveckling. De allra flesta nöjer sig heller inte med en enskild person utan bygger starka nätverk av olika kompetenser att ta stöd och råd ifrån beroende på situation.

Få av de intervjuade, endast 35 %, har tagit in lån eller extern finansiering för att starta sitt bolag. Den här generationen har ett helt annat lösningsfokus när det kommer till finansiering. Att gå med ”mössan i hand” till banken är sällan den lösning som ligger först på listan. Bootstrapping, crowdfunding och organisk tillväxt är begrepp som nämns fler än en gång när det kommer till hur entreprenörerna finansierade sin uppstart.

Oavsett om de intervjuade drivs av tanken på att bygga landets främsta tillväxtbolag eller om affärsidén är inriktad på socialt företagande i tredje världen så jobbar merparten på något sätt med CSR-frågor och hållbarhet. Nya affärsmodeller arbetas fram och traditionella bolagsstrukturer utmanas. Kartan ritas om för hur företag kan byggas och nya yrken skapas på vägen.

De 101 entreprenörerna har förstås sina egna, individuella syften och drivkrafter med sitt företagande, men två saker har de definitivt alla gemensamt: hundratals timmar av hårt arbete och en genuin passion för det de gör.

Mycket kan göras för att uppmuntra fler, unga, driftiga personer till att skapa sina egna jobb i framtiden. Förenklad administration, sänkta skatter och avgifter under uppstarten samt ett ännu större fokus på entreprenörskap i skolan är några exempel.”

Nyfiken på mer?
Läs då ”101 unga entreprenörer – drömmar och drivkrafter hos framtidens företagsledare” av Pauline Grindvall. I boken porträtteras några av Sveriges främsta entreprenörer såsom Linnea Söderling (Smiling Cashew), Rickard Lyko (Lyko.se), Navid Modiri (samhällsentreprenör), Mai-Li Hammargren (Mutewatch), Niklas Adalbarth (Klarna), Ida Backlund (Rapunzel of Sweden) och Carl Waldekranz (Tictail). Boken är tänkt som en inspirationskälla för alla som drömmer om att starta eget eller växla upp sin verksamhet. Den innehåller också ett manifest med sju konkreta förslag för att underlätta för framtidens entreprenörer. ”101 unga entreprenörer” ger en unik inblick i hur det är att vara ung företagare i Sverige i dag och riktar sig därmed även till politiker och beslutsfattare.

Om författaren
Pauline Grindvall är född 1986 och driver idag e-handelsbolaget My Perfect Day AB. Hon arbetar även som frilansjournalist, författare och föreläsare och har tidigare släppt boken ”Ta steget till eget – handbok för unga entreprenörer”. Pauline är av Tillväxtverket utsedd till ”Ambassadör för kvinnors företagande”.

 

Konsten att hitta framtidens ledare

7 av 10 koncernchefer ser den framtida ledarförsörjningen som företagets mest kritiska utmaning. ”Framtidens ledare” hjälper verksamheter att identifiera, finna och rekrytera framtidens ledare.

Boken beskriver de krav som finns på den framtida ledaren och hur man använder den kunskapen vid en professionell rekryteringsprocess – baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett avsnitt om Talent Management (TM) visar hur man rekryterar talanger med ledarpotential tidigt i deras karriär – för att få rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Framtidens ledare vänder sig till alla som arbetar med chefsrekrytering: konsulter, HR-personal och inte minst operativa chefer som har det yttersta ansvaret för att organisationen tillförs ledare som kan möta framtidens utmaningar. Boken lämpar sig också för utbildningar i HR och ledarskap vid universitet och högskolor.

– En icke fungerande chef kan fullständigt lamslå en organisation. En av de viktigaste uppgifterna i en verksamhet är därför att rekrytera rätt chefer/ledare – utifrån rätt profil. Framtidens ledare hjälper dig förstå vilka egenskaper och kompetenser du ska söka efter hos en ledare för att ditt företag ska kunna utvecklas på bästa sätt, säger Helga Laurin, förläggare på Liber.

Sagt om Framtidens ledare:

”Ledarförsörjning är helt avgörande för framtidens företag. Framgång kan blixt- snabbt bli motgång. ”Framtidens Ledare” är helt enkelt ett måste för den som har ett ansvar för ledarförsörjning i en organisation.” – Michaël Berglund, Chefsrekryterare, Michaël Berglund Executive Search AB

”Enkelt och översiktligt om de utmaningar företag och organisationer ställs inför när det gäller att hitta ledare och utveckla talang. Mer checklistor än management-mumbo jumbo.” – Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

”Författarna beskriver mycket koncist de utmaningar framtidens ledare står inför och ger handfasta råd till både rekryterare och chefer som vill fördjupa sitt ledarskap.” – Helena Wessman, Konserthuschef / General Manager Berwaldhallen – Sveriges Radios Symfoniorkester – Radiokören.

Vill du veta mer?
Här hittar du ”Framtidens Ledare- att identifiera, finna och rekrytera” . I boken får du handfasta råd om hur du rekryterar ledare som kommer att fungera även i framtiden.

Om författarna:
Lars-Olof Tunbrå är civilingenjör och marknadsekonom. Har lång erfarenhet från olika chefspositioner inom näringslivet. Från mitten av 1990-talet chefsrekryterare vid International Search Partners AB. Författare till boken Psykopatiska Chefer. Lars-Olof Tunbrå är medlem i och auktoriserad av ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.

Helena T Wennerhill är civilekonom och certifierad Mastercoach ICF (International Coach Federation). Arbetar som coach och organisationskonsult. Är en av de första professionella coacherna i Sverige och har i egen verksamhet, Viva Coaching AB, sedan slutet av 1990-talet utbildat chefer och ledare i coachande ledarskap.

Konsumera bör vi, annars dör vi

Man måste i alla fall vara där minst en halvtimme innan för att få bra plats i kön. Loppisen i Hov, mellan Båstad och Torekov, är om inte Skånes bästa så definitivt Bjäres trevligaste. Utbudet är omfångsrikt med olika avdelningar för textil, leksaker, skinnsoffor, trädgårdsredskap.

Allt är dessutom av god kvalitet. Det låter paradoxalt då kvalitet och loppis inte är två ord som förknippas med varandra men allt som säljs till förmån för idrottsföreningens verksamhet har varit bra nog för att överleva minst en ägare. Och säga vad man vill om den stora mängden fula slipsar från sjuttiotalet men de tycks onekligen vara hållbara. Att man inte hittar särskilt många plagg från kedjorna som säljer mode till bästa pris eller prylar från lågprisvaruhusen bland borden, beror på att de brukar gå sönder snabbt.

På den årliga loppisen i månadsskiftet juli-augusti verkar alla vara vinnare. De som skänkt saker, funktionärerna som tar betalt och fyller Hov GIF:s kassa och inte minst: alla som lämnar loppisen med famnen full av saker de inte visste att de behövde. Det lägsta priset är en femma men allt kan så småningom fås för en femma om man har lite is i magen. Någon bär en kofot, någon en popcornmaskin, en tredje åtta hot shot-glas och en litografi med ett fartyg i storm, en fjärde en nästan komplett årgång Okej-tidningar från 1986, en femte ett couronnespel med tre köer av varierande längd.

På parkeringsplatsen vid Hovs kyrka förverkligas alltså drömmen om den skuldfria konsumtionen, den fullständiga köpfrossan utan dåligt samvete. Varje gång du köper något på en loppis i sommar gör du både planeten och plånboken en tjänst. När inga nya resurser krävs för att skapa det vi köper tjänar alla på det. Ett av skåningarnas stora folknöjen är med andra ord bland det klokaste vi kan ägna oss åt.

Det här är fortfarande sant: konsumera bör vi, annars dör vi (och ekonomin). Men det behöver inte längre ske på det hjärndöda sätt vi ofta förknippar det med – att ständigt köpa nya saker. Att köpa begagnat bidrar till ekonomin men utan att sabba ekosystemen. Dessutom stannar pengarna kvar lokalt. Att laga och lappa loppisfynden ger samma effekt om man inte klarar av att göra det själv. Varje gång du sysselsätter en tapetserare, skräddare, elektriker, målare eller skomakare bidrar du till tjänsteekonomin.

Skulle du ångra dig är det naturligtvis bara att skänka sakerna till närmaste loppis och låta någon annan få glädje av dem.

csr i praktiken4709827_120Nyfiken på mer? Läs då Sveriges mest hyllade bok om CSR  med över 160 konkreta exempel på hur företag tjänar pengar på att jobba med hållbarhet. Insikten om att företag genom att bidra till att lösa samhällsproblem kan öka sin innovationsförmåga, konkurrenskraft och lönsamhet märks i allt fler organisationer, i allt fler branscher, i allt fler länder. Drivkraften är inte längre moral, men mammon. I ”CSR i praktiken” visar författaren till boken Per Grankvist, samtidsanalytiker och hållbarhetsexpert, hur innovativa företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera för att öka sin lönsamhet.

Provläs boken här

Beställ boken här

Personliga egenskaper viktigare än verktyg för den framtida ledaren

Är det coachande ledarskapet en modefluga eller en trend som kommer att överleva? Det är en i allra högsta grad relevant fråga. Vi kan se hur det har vuxit upp alltfler aktörer på coachingmarknaden under de senaste 10-15 åren. Från att från början ha varit ett område med många lycksökare finns det i dag ett stort antal seriösa aktörer som såväl coachar som med hög kvalitet utbildar coacher enligt auktoriserade och certifierade processer.

En studie som vi genomförde för något år sedan visade att det coachande ledarskapet har kommit för att stanna. Vi lärde oss dessutom att det finns en diskrepans mellan dagens krav på en ledare och vad vi kommer att behöva i rekrytera inför framtiden. Vi lever i en värld med snabba förändringar.  Världen utanför företaget förändras i allmänhet snabbare än vad vi hinner anpassa organisationen.

Read More

Ledarskap är en färskvara!

Det finns många böcker som riktar sig till erfarna chefer, men betydligt färre som vänder sig till nya chefer och ledare. Min ambition med min bok ”Ny som chef – Ny som ledare” är att den ska fylla det tomrummet.

Bokens vänder sig både till dig som är ny som chef och till dig som är ny som ledare. Med upplägget av boken har jag försökt efterlikna den process som en ledare genomgår – från de första tankarna på att arbeta som chef eller ledare till dess att en relativt trygg och etablerad position som ledare har uppnåtts.

I boken får du bland annat:

 • Kunskap om skillnaden mellan att vara chef och ledare.
 • En rad handfasta råd om vad du behöver tänka på under den första tiden i ledarskapet.
 • Tips om hur du blir skickligare på att kommunicera både med styrelse och medarbetare.
 • Lära dig mer om vad som kännetecknar ett coachande och värdebaserat ledarskap.
 • Jobba med dig själv med allt från aktivt lyssnande till hur du blir en hållbar ledare.
 • Lära dig hantera gruppdynamik, konflikter och svåra samtal.
 • Veta mer om vad som krävs för att leda förändringsprocesser och skapa en tillåtande företagskultur som får människor att växa.
 • Handfasta tips kring vad du bör tänka på i samband med rekryteringar och neddragningar.
 • Mer information om vad du behöver kunna, när det gäller svensk arbetsrätt.
 • Veta mer om det som löper som en röd tråd i hela boken, hur du blir en framgångsrik ledare som får personalen med dig.

Du kommer aldrig att bli fullärd i rollen. Ledarskap är en färskvara som du måste underhålla och hela tiden utveckla. Att vara i process och se till att du utvecklas i rollen är något som är nödvändigt för att du i ledarskapsrollen ska kunna hålla dig uppdaterad och ligga i framkant på arbetsmarknaden.

Read More

Poängen med poängen? – Om förändringsarbete

Jag hade en chef för många år sedan som hade en begåvning att kunna identifiera kärnan i en fråga eller ett problem väldigt fort. Trots hans avsevärda analytiska förmåga saknade han en del av den socialförmåga då han kunde i bland vara rätt bufflig och okänslig. Jag kan fortfarande höra honom ropa ut ”What´s the bloody point?” mitt i någons presentation. Detta hände mig ett flertal gånger och det var minst sagt innerverande. Han ville veta vad poängen var. Han var expert på att kunna hitta poängen eller att upptäcka att det inte fanns någon poäng och att presentationen var ogenomtänkt. Men frågan om ”poängen” är faktiskt en mycket viktigare och svårare fråga än vad man kanske tror. Vad är poängen? Varför ska vi göra en viss aktivitet eller satsning?

Read More

Ung i karriären? Här är framgångsnycklarna!

Oavsett om du driver eget bolag eller har landat första chefstjänsten är jakten på framgångsnycklar ofta central när du är ung i karriären. Som ung entreprenör, eller intraprenör för den delen, är känslan för det mesta att du måste kämpa lite hårdare, jobba lite längre dagar och mer eller mindre konstant bevisa din rätt till existens i branschen. När jag skrev boken ”101 unga entreprenörer – drömmar och drivkrafter hos framtidens företagsledare” för ett år sedan tog jag del av många inspirerande storys från några av Sveriges mest drivna, unga människor. Här har jag samlat ihop ett antal tips från deras karriärresor. Jag kallar dem nycklar till framgång.

Sälj, sälj, sälj!
Sitt inte gömd på kontoret och pilla med din produkt och tjänst tills den enligt dig är ”perfekt”. Ge dig ut och testa och sälj direkt för att få verklig feedback från de som faktiskt ska köpa – dina kunder!

Nätverk
Bygg ett stort och brett nätverk av kompetenta människor som du kan fråga om allt! Sharing is caring – så glöm heller inte bort att själv dela med dig av erfarenheter och tips!

Mentorer
Försök hitta en erfaren mentor inom din bransch som kan fungera som ett bollplank på vägen!

Team

Bygg starka, kompetenta team på arbetsplatsen. Hitta personer med rätt glöd och rekrytera människor som du anser vara duktigare än dig själv på det området.

Jobba med (höga) mål
En av entreprenörernas bästa tips vad att sätta riktigt höga mål, tidsbestämma dem och sedan halvera tiden. Att jobba kontrollerat och fokuserat med höga mål tar dig snabbt framåt och gör det enklare att hitta tillbaka till fokus när de stressiga dagarna hopar sig.

Avslutningsvis vill jag citera Niklas Adalberth, grundare av miljardbolaget Klarna. ”Den främsta framgångsnyckeln är lite tur och väldigt mycket hårt arbete!”

 

TUK_101Entreprenšrer_A5_Final_CS6.indd

Nyfiken på mer? Läs då Pauline Grindvalls bok ”101 unga entreprenörer”. Här får du möta 101 av Sveriges främsta unga entreprenörer. De delar öppet med sig av sin historia, sina med- och motgångar och sina framgångsrecept! Boken ger en samlad bild av det driftiga, unga Sverige idag. ”101 unga entreprenörer” är en bok för dig som söker inspiration till att starta eller växla upp din egen verksamhet. Det är även en bok för dig som på något sätt arbetar med affärsutveckling och företagsamhet – här får du en unik inblick i vad framtidens beslutsfattare har att säga om Sveriges företagsklimat och vilka förbättringsåtgärder som behöver göras.

Om författaren 

Pauline Grindvall är född 1986 och driver idag e-handelsbolaget My Perfect Day AB. Hon arbetar även som frilansjournalist, författare och föreläsare och har tidigare släppt boken ”Ta steget till eget – handbok för unga entreprenörer”. Pauline är av Tillväxtverket utsedd till ”Ambassadör för kvinnors företagande”.

Läs ett smakprov här

Beställ boken här

Köprevolutionen – hur den digitaliserade konsumenten förändrar handel, marknadsföring och varumärken

Den tysta revolutionen

I bräschen för en tyst revolution står ca 17% av svenska folket. De digitala proffsen skryter med sin kompetens och köpstrategier och vänder sig till nätet för snart allt som de gör i vardagen. Dessa 17% må vara i minoritet men deras skara växer dag för dag. – Denna lilla förändring skapar en revolution, inte bara för handeln utan kommer att ställa nya krav på både företag och industrier, men inte minst på samhället och dess institutioner och hur de erbjuder sina tjänster till sina medborgare, säger Dr. Pernilla Jonsson, medförfattare till boken Köprevolutionen.

Kunden visar vägen in i framtiden

Boken Köprevolutionen är unik. Den utgår helt från konsumentens perspektiv: hur det digitala gränssnittet skapar värde för dem i deras vardag och där vi som författare tittar på vilka konsekvenser dessa nya beteenden för med sig samt tolkar hur företag och institutioner kan dra nytta av dem.

Huvudbudskapet är att vi befinner oss i början av en revolution – och det är konsumenterna som står i frontledet! Hur konsumentens köpprocess förändras och vad som blir värdeskapande ur konsumentens synvinkel styr hur framgångsrikt vi kan bygga e-handel och digitala verktyg i t.ex. de fysiska butikerna, säger Dr. Malin Sundström, Swedish Institute for Innovative retailing vid högskolan i Borås. Dessa förändringar kommer att få konsekvenser för hela ekonomin – långt utanför handelns gränser.

En helt ny statuslogik växer fram

– Hur man köper blir minst lika viktigt som vad man köper, konsumenter har börjat skryta med och markera status med sin köpkompetens. Och varumärken kommer att gå från dagens krävande lovebrands till ödmjuka tjänare där nytta och upplevt kundvärde i vardagen blir en nyckel till framgång, säger Patrik Stoopendahl, affärsantropolog på Kairos Future.

I boken beskriver vi bland annat:

 • Lista på vad somskapar status och skäms i konsumenternas köpbeteenden
 • Ehandel är social– men inte som vi tror på facebook! Enligt 72% av svenskarna är det osannolikt eller uteslutet att de skulle posta ett köp på sociala medier
 • Vackermaktens intåg– varför framtiden driver skönhet!
 • Aktuella siffror påSvenskarna digitala kompetens
 • Hur man konsumentinsikt är morgondagens guldgruva – på en strategisk nivå – bortom exempelvis den trendiga crowdsourcingen eller frågor som vilken smak det ska vara på läsken i år!

 

Boken bygger på ett antropologiskt fältarbete samt en kvantitativ studie med 1000 riksrepresentativa svenskar. Dessutom har en starteam workshop med toppfolk från retail industrin, tex Hemtex VD Peder Larsson, Roger Halvarsson VD Hobbex samt Google, TV4, digitala konsulter och andra schyssta hjärnor arbetat igenom resultaten.  Boken hade officiell release den 7 oktober – och Svensk Digital Handel stod som värd för ett evenemang fullsatt av handelsproffs och näringslivsexperter.

 

Koprevolutionen_omslagxx.inddNyfiken på mer? Läs då nyheten Köprevolutionen. Boken hjälper dig att förstå vad den digitaliserade köpprocessen betyder för just era kunder och er affär. Den hjälper dig att tänka nytt, att tänka konsumentcentrerat, att tänka digitalt.

Provläs boken här

Beställ boken här

 

Om författarna

Malin Sundström forskar om kunders/konsumenters köpbeteenden, attityder och drivkrafter/motivation. Hon har lång erfarenhet av uppdragsforskning och arbetar tillsammans med företag och organisationer, främst inom detaljhandeln. Hon har specialiserat sig på den digitala handelns utveckling och på konsekvenser för framtidens köpbeteende. Malin är akademisk föreståndare för handelsinstitutet SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing (http://siir.se ) och har ofta expertuppdrag, bl.a. för EU-kommissionen.

Dr. Pernilla Jonssons specialitet är att omvandla konsumentens röst till strategisk affärsnytta. Hon har väglett multinationella bolag inom varumärkespositionering, innovation samt framtidens marknadsföring och detaljhandel. Pernilla Jonsson har erfarenhet av ett flertal styrelse och advisory board uppdrag. Hon är idag verksam på Ericsson ConsumerLab där hon hjälper Ericssons globala kunder och samarbetspartners att förstå och använda strategisk konsument insikt till att skapa morgondagens affärer. Pernilla är också flitit citerad i nationell svensk media inom aktuella  frågor relaterade till framtidens konsument.

Patrik Stoopendahl är affärsantropolog och konsult på analysföretaget Kairos Future. Till vardags stöttar han företag och organisationer i utvecklingen av strategier, kommunikations- idéer och nya koncept utifrån djuplodande analyser av nordisk och internationell konsumtionskultur.

Mer läsning om ämnet:

Skräddarsydda erbjudanden i framtidens handel, artikel i Kalmar Science Park

Köprevolutionen – ny bok om hur digitaliseringen påverkar handeln, artikel i Högskolan i Borås

Dimensions digitaliseringspanel: Allt måste uppdateras, artikel i Dagens industri

Hur ser konsumtionstrenderna ut inför 2013? Trendspaning i TV4

http://www.gp.se/nyheter/reportage/1.2587957-stadsmanniskorna-bryter-ny-jord

http://www.dn.se/ekonomi/telefonen-for-dig-som-hatar-iphone-appar-och-mms/

Sida 12 av 29« Första...1011121314...20...Sista »