Ledarskap och sunt förnuft

En av de största utmaningarna med att vara ledare och chef är att plocka ned sina goda idéer, tankar och visioner till praktik och aktivitet. Att i huvudet räkna ut hur stor en organisation borde vara, eller vilken ny marknad den borde befinna sig på, det är egentligen ingen stor övning. Det svåra är att få det att hända: Låt säga att vi bestämt oss för att växa. Vi behöver alltså sälja mer och anställa rätt antal människor. Det hänger ihop rätt väl och tar inte lång tid att komma på. Ditt uppdrag som chef är då inte att förlita dig på dina medarbetares sunda förnuft att de säkert själva kommer på hur de ska göra – du har ju målat upp de stora dragen. Nej, ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare definiera de aktiviteter och de beteenden som leder till de mål som satts upp.

Sunt förnuft finns inte. Att som ledare referera till dina medmänniskors sunda förnuft är att backa från ditt ansvar som chef. Du har otvivelaktigt kunskap och erfarenhet runt omkring dig, men icke desto mindre behöver dessa översättas till tydliga mål och aktiviteter. Det sunda förnuftet kommer alltid att vara subjektivt, det vill säga det som är självklart för dig är inte lika självklart för någon annan. Så vill du vara säker på att uppnå dina mål och visioner – strunta i förnuftet och kör på tydlighet istället!

Läs mer om boken Uppdrag mellanchef och köp den här.4712212ot

Om författaren

Helena Källerman har ledarerfarenheter från både svenskt och internationellt näringsliv, ideella organisationer samt styrelseuppdrag.

Ledarskap och misstag

Jag får frågan vilket misstag jag har lärt mig mest av. Och jag måste tänka till en stund. Det finns uppenbara misstag jag har gjort när det kommer till att ta för snabba beslut, eller för långsamma för den delen. Och det handlar om misstag kring prissättningar i en affär. Felprioriteringar. Men jag tror att jag till slut landar ned i två misstag som jag märker präglar mig, som jag verkligen tagit med mig – och som jag använder när jag pratar med andra ledare som eventuellt kan tänkas be mig om råd.

Det första misstaget handlar om att ge medarbetare för många chanser. Det kan låta hårt, men vi är generellt rädda för att ge konkret feedback när det gäller negativ kritik. Och vi är väldigt obenägna att flytta på en person som inte gör sitt jobb. Det är kortsiktigt väldigt skönt att slippa göra det, men långsiktigt som att kissa i brallan för att hålla sig varm. Att behålla en medarbetare som inte agerar enligt de värderingar som råder, eller inte gör sitt jobb, innebär bara merarbete för dig, förslösad energi – och inte minst sänder det signaler till dina medarbetare att de inte heller behöver ta itu med jobbiga arbetsuppgifter. Jag har några medarbetare som jag borde flyttat på mycket tidigare än vad jag gjorde.

Det andra misstaget handlar om att förbereda sig. Jag skriver om det i min bok, Uppdrag Mellanchef, där jag beskriver ett fruktansvärt samtal som jag själv helt och hållet var skapare till när jag skulle säga upp en medarbetare. Jag gjorde situationen omedelbart värre genom att inte vara förberedd. Jobbiga möten och samtal måste man vara förberedd inför: tydligt vad man vill uppnå, tydligt vad målet är med samtalet – samt ha ett medmänskligt och samtidigt tydligt budskap. Motsatsen gör bara situationen ännu värre. Believe me.

 

Läs mer om boken Uppdrag mellanchef och köp den här.4712212ot

Om författaren

Helena Källerman har ledarerfarenheter från både svenskt och internationellt näringsliv, ideella organisationer samt styrelseuppdrag.

Metrics, Matrix och New Public Management

New Public Management (NPM) har varit på tapeten länge och letade sig till och med in i regeringens budgetproposition för 2015. Civilminister Ardalan Shekarabi pekar på hur synsättet har lett till ökad administration och försvagning av de professionella rollerna. Förespråkarna för NPM menar istället att det leder till högre effektivitet och omsorg om resurser

Området management har nästan alltid handlat om effektivitet. När Fredrick Taylor i början på 1900-talet skrev sin bok Scientific Management var det effektivitetsproblemet i amerikansk industri han ville lösa:”[this book has been written] to point out, through a series of simple illustrations, the great loss which the whole country is suffering through inefficiency in almost all of our daily acts.”

Lösningen var ett ledarskap byggt på specialisering, entydig rapportering och funktionella strukturer där roller och ansvar är tydligt uppdelade. Jag kallar det i min bok för metrics management, andra talar om ett industriellt ledarskap. NPM kan betraktas som en förlängning av detta synsätt.

Metrics management har varit enormt framgångsrikt. Det har lagt grunden för industriell utveckling under hela förra seklet. Nya produkter, bättre lösningar och effektivare processer har gett framgång och skapat välstånd. Successivt har tankegångarna förts in i tjänstesektorn, och nu också i offentlig verksamhet. Metrics management har verkligen blivit ett inslag i ”almost all of our daily acts”.

Det är bra! Om problemet som skall lösas är just det som Taylor en gång började med, dvs att öka effektiveten.

Men om problemet är bristande innovationskraft, ett svagt samarbete över organisatoriska silos, att centrala frågor hamnar mellan stolarna, att ny kunskap inte sprids och nya insikter inte delas – då är inte metrics management den bästa lösningen.

Metrics management fungerar nämligen som bäst när vi vet vad vi skall göra, vi har sett problemen förut och vet att vi kan lösa dem. Ställd inför en omvärld som erbjuder komplexa frågor, med många möjliga lösningar och där kanske varken problem eller lösningsalternativ är från början särskilt väldefinierade, fungerar inte våra kända lösningar. Här möter vi frågor vi aldrig stött på tidigare, i sammanhang vi inte tidigare sett. Här handlar det inte om hur våra lösningar på kända problem fungerar, utan mer om vår förmåga att lära oss om förutsättningar för att lösa nya problem! Ett ledarskap som fokuserar på just detta kallar jag i min bok för matrix management, och det är det ledarskapet jag vill ge mer fokus.

När kritikerna menar att NPM tar bort flexibilitet, leder till ett närsynt agerande och sällan hjälper till att lösa de svåraste problemen, har de förmodligen helt rätt. Men kritiken är lite orättvis: den tradition som NPM bygger på, försöker ju inte i första hand lösa just de frågorna.

Samtidigt, när NPMs förespråkare pekar på de effektivitetsförluster som uppstår med en mindre strukturerad styrning och de suboptimeringar det leder till, har de också rätt. Men en ledning inriktad på inlärning och utbyte för att lösa mångdimensionella, komplexa och delvis okända problem kan inte enbart utvärderas med NPMs effektivitetskriterier.

I boken Matrismanifestet har jag försökt skriva om hur ett framgångsrikt metrics management kan kombineras med ett ledarskap som tar tillvara möjligheterna i mångdimensionalitet och komplexitet, och som löser problem ”som vi aldrig sett förut”. Varför matrisorganisationen – trots att den med rätta ofta kritiserats – ändå kan fungera och hur man leder en mångdimensionell organisation med utgångspunkt både i metrics och matrix management.

 

Läs mer om boken Matrismanifestet och köp boken här 4712221o


Om författaren

Mats Agurén har mångårig erfarenhet av chefspositioner i såväl näringsliv som ideella organisationer. Han doktorerade 2014 med en avhandling om matrisstrukturer och mångdimensionell problemlösning.

 

Konsten att hitta framtidens ledare

7 av 10 koncernchefer ser den framtida ledarförsörjningen som företagets mest kritiska utmaning. ”Framtidens ledare” hjälper verksamheter att identifiera, finna och rekrytera framtidens ledare.

Boken beskriver de krav som finns på den framtida ledaren och hur man använder den kunskapen vid en professionell rekryteringsprocess – baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett avsnitt om Talent Management (TM) visar hur man rekryterar talanger med ledarpotential tidigt i deras karriär – för att få rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Framtidens ledare vänder sig till alla som arbetar med chefsrekrytering: konsulter, HR-personal och inte minst operativa chefer som har det yttersta ansvaret för att organisationen tillförs ledare som kan möta framtidens utmaningar. Boken lämpar sig också för utbildningar i HR och ledarskap vid universitet och högskolor.

– En icke fungerande chef kan fullständigt lamslå en organisation. En av de viktigaste uppgifterna i en verksamhet är därför att rekrytera rätt chefer/ledare – utifrån rätt profil. Framtidens ledare hjälper dig förstå vilka egenskaper och kompetenser du ska söka efter hos en ledare för att ditt företag ska kunna utvecklas på bästa sätt, säger Helga Laurin, förläggare på Liber.

Sagt om Framtidens ledare:

”Ledarförsörjning är helt avgörande för framtidens företag. Framgång kan blixt- snabbt bli motgång. ”Framtidens Ledare” är helt enkelt ett måste för den som har ett ansvar för ledarförsörjning i en organisation.” – Michaël Berglund, Chefsrekryterare, Michaël Berglund Executive Search AB

”Enkelt och översiktligt om de utmaningar företag och organisationer ställs inför när det gäller att hitta ledare och utveckla talang. Mer checklistor än management-mumbo jumbo.” – Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

”Författarna beskriver mycket koncist de utmaningar framtidens ledare står inför och ger handfasta råd till både rekryterare och chefer som vill fördjupa sitt ledarskap.” – Helena Wessman, Konserthuschef / General Manager Berwaldhallen – Sveriges Radios Symfoniorkester – Radiokören.

Vill du veta mer?
Här hittar du ”Framtidens Ledare- att identifiera, finna och rekrytera” . I boken får du handfasta råd om hur du rekryterar ledare som kommer att fungera även i framtiden.

Om författarna:
Lars-Olof Tunbrå är civilingenjör och marknadsekonom. Har lång erfarenhet från olika chefspositioner inom näringslivet. Från mitten av 1990-talet chefsrekryterare vid International Search Partners AB. Författare till boken Psykopatiska Chefer. Lars-Olof Tunbrå är medlem i och auktoriserad av ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.

Helena T Wennerhill är civilekonom och certifierad Mastercoach ICF (International Coach Federation). Arbetar som coach och organisationskonsult. Är en av de första professionella coacherna i Sverige och har i egen verksamhet, Viva Coaching AB, sedan slutet av 1990-talet utbildat chefer och ledare i coachande ledarskap.

Personliga egenskaper viktigare än verktyg för den framtida ledaren

Är det coachande ledarskapet en modefluga eller en trend som kommer att överleva? Det är en i allra högsta grad relevant fråga. Vi kan se hur det har vuxit upp alltfler aktörer på coachingmarknaden under de senaste 10-15 åren. Från att från början ha varit ett område med många lycksökare finns det i dag ett stort antal seriösa aktörer som såväl coachar som med hög kvalitet utbildar coacher enligt auktoriserade och certifierade processer.

En studie som vi genomförde för något år sedan visade att det coachande ledarskapet har kommit för att stanna. Vi lärde oss dessutom att det finns en diskrepans mellan dagens krav på en ledare och vad vi kommer att behöva i rekrytera inför framtiden. Vi lever i en värld med snabba förändringar.  Världen utanför företaget förändras i allmänhet snabbare än vad vi hinner anpassa organisationen.

Read More

Ledarskap är en färskvara!

Det finns många böcker som riktar sig till erfarna chefer, men betydligt färre som vänder sig till nya chefer och ledare. Min ambition med min bok ”Ny som chef – Ny som ledare” är att den ska fylla det tomrummet.

Bokens vänder sig både till dig som är ny som chef och till dig som är ny som ledare. Med upplägget av boken har jag försökt efterlikna den process som en ledare genomgår – från de första tankarna på att arbeta som chef eller ledare till dess att en relativt trygg och etablerad position som ledare har uppnåtts.

I boken får du bland annat:

  • Kunskap om skillnaden mellan att vara chef och ledare.
  • En rad handfasta råd om vad du behöver tänka på under den första tiden i ledarskapet.
  • Tips om hur du blir skickligare på att kommunicera både med styrelse och medarbetare.
  • Lära dig mer om vad som kännetecknar ett coachande och värdebaserat ledarskap.
  • Jobba med dig själv med allt från aktivt lyssnande till hur du blir en hållbar ledare.
  • Lära dig hantera gruppdynamik, konflikter och svåra samtal.
  • Veta mer om vad som krävs för att leda förändringsprocesser och skapa en tillåtande företagskultur som får människor att växa.
  • Handfasta tips kring vad du bör tänka på i samband med rekryteringar och neddragningar.
  • Mer information om vad du behöver kunna, när det gäller svensk arbetsrätt.
  • Veta mer om det som löper som en röd tråd i hela boken, hur du blir en framgångsrik ledare som får personalen med dig.

Du kommer aldrig att bli fullärd i rollen. Ledarskap är en färskvara som du måste underhålla och hela tiden utveckla. Att vara i process och se till att du utvecklas i rollen är något som är nödvändigt för att du i ledarskapsrollen ska kunna hålla dig uppdaterad och ligga i framkant på arbetsmarknaden.

Read More
Sida 4 av 16« Första...23456...10...Sista »