Improve the world with small talk

AllieEdwardsson_Montage_206With around seven billion people on the planet, plus all the social media, you’d think the last problem we have is loneliness. But you’d be wrong. And loneliness isn’t just a psychological problem. It’s actually bad for your health.

American TV personality and magazine owner Oprah Winfrey started a campaign earlier this year to improve the world one hello at a time. Research shows that loneliness and the feeling of being excluded triggers the same regions in the brain that register physical pain. Feeling more connected to others is good for our health. Studies at the University of California showed that levels of cortisol go down when we are “known by name”, even if it’s just at the local café.

Read More

Förmågan att ställa rätt frågor

Forsberg_Karlsson_VinklatMontage_206Din framgång som mötesledare står och faller med hur pass skicklig du är på att använda frågor. Det är med frågor som du stimulerat tänkandet och väcker intresse hos mötesdeltagarna. Tillsammans med olika relevanta verktyg skapar du engagemang och delaktighet. Du utmanar gruppens samlade intelligens.

Det finns Ja- och Nej-frågor som ger Ja- och Nej-svar. Inget mer. Exempel: Är ni med på vad som ska göras? Om du är intresserad av mötesdeltagarnas åsikter (och det är du väl?) borde du istället fråga något i stil med: Vad tycker ni att vi ska göra – vad är er bild av vad vi ska åstadkomma idag?

Read More

Vad är våra mötesrum till för?

Komplexare arbetsuppgifter och nya arbetssätt medför att vi måste ha fler arbetsmöten, men dagens mötesrum saknar ofta de nödvändigaste praktiska förutsättningar för produktiva möten. Vanligtvis är mötesrummen exempel på där funktion och nytta får ge vika för snyggt profilerad design. Man skulle kunna tro att styrelserummet är förebilden för hur mötesrummen ska se ut – ett enda avlångt bord mitt i rummet som mötesdeltagarna samlas runt. Med den lösningen är det svårt att skapa ett bra möte där alla är med och bidrar till resultatet. Mest problematiskt blir det för mötesledaren som i sin roll även ska skapa engagemang och entusiasm hos deltagarna.

Hur mötesrummet ser ut påverkar som sagt i högsta grad mötesklimatet, vilket får negativa konsekvenser både för deltagarnas engagemang och för mötets resultat.

Varför ska vi då ha möten?

Read More

Behovet av effektiv problemlösning har aldrig varit större

Behovet av effektiv problemlösning finns i alla miljöer, alltifrån styrelserummet till fabriksgolvet. Chefer som arbetar i den traditionella industrin förstår att konsekvenserna blir allvarliga, om problem inte blir lösta i tid. De har som regel fått grundläggande kunskaper om metoder för systematisk problemlösning.

I takt med att alltfler arbetar i komplexa miljöer, som ständigt förändras, har behovet av effektiv problemlösning ökat markant. Problemen har inte blivit mindre och de har heller inte blivit enklare att lösa i dagens komplexa och multikulturella miljöer. Hur många chefer i dessa milj

Leveranskartan – ett verktyg som alla kan tillämpa

Hur kan vi leverera något av värde, utan att veta vilken nyttan är för mottagaren? Leveranskartan ger chefer och medarbetarna en gemensam bild av verksamhetens viktigaste leveranser. Utan denna bild finns risk för att insatser används fel.

Leveranskartan är ett kraftfullt verktyg som används för att identifiera de närmaste intressenterna samt för att analysera vad som levereras och till vilken nytta. Leveranskartan använder du för att inom gruppen skapa en gemensam syn på verksamhetens leveranser och nyttan med de varor, de tjänster och den information som levereras.

Det finns ett flertal nyckelfrågor som du i ett arbetsmöte ställer till gruppen. Dessa hittar du under ovanstående exempel på leveranskarta. I leveranskartan ska endast de 6-7 viktigaste leveranserna finnas med. Sätt upp den färdiga leveranskartan väl synlig på arbetsplatsen.

En mer ingående beskrivning av hur du genomför leveransanalys finns i min bok Workshops och arbetsmöten.

Krister Forsberg
www.kristerforsberg.com

Meningsfulla Möten – finns de?

Flitiga som bin” brukar var det vanligaste svaret från mina kursdeltagare när jag frågar vad de associerar till i bokomslaget. Det handlar om att du som mötesledare ska lära dig att använda rätt verktyg som hjälper mötesdeltagarna att ta rätt beslut på ett strukturerat sätt. ”Bikupan” är bara ett av många verktyg för att skapa engagemang och delaktighet i mötet. Nu till min första fråga: Är det en tydlig trend att delta i fler arbetsmöten? Om JA, utveckla ditt svar.

Från mina kursdeltagare får jag höra mötena på deras arbetsplatser har låg kvalité. De känns inte meningsfulla. Sällan får jag höra att ledningen tar tag i den egna möteskulturen. Ge mig ett namn på den organisation som har en uttalad mötesstrategi. I det senast numret av tidningen Position finns att läsa ”På svenska företag ägnas minst 20 % eller en dag per vecka åt möten. Chefer har dubbelt så många möten”. Då kommer jag till min andra fråga: Vad är orsaken till att så få tar till vara, en så stor potential, som effektiva och meningsfulla mötet utgör?

Läs gärna mer här: http://www.kristerforsberg.com/facilitering/index.html

Krister Forsberg

Sida 2 av 3123