Facilitering

Ett ledarskap i utveckling

Facilitering har varit under utveckling i över 50 år. Det är en väl definierad ledarskapsterm som bygger på ordet facilie som betyder ”lätt att göra”. Idag talar man om Gruppfacilitatorer, som i möten hjälper gruppen att lösa en uppgift, fatta beslut och ta ansvar för resultatet; Facilitativa ledare, som skapar en kultur av samarbete där beslutsfattandet delegeras för att få de bästa idéerna från alla; Facilitativa lärare, som i klassrummet skapar en miljö där eleverna får stöd att inhämta kunskap och förvärva färdigheter meningsfulla för dem.

Det enklaste sättet att förstå facilitering är att tänka på att fråga istället för att tala om för någon. Lyssna mer än att prata. Använda frågor istället för påståenden. Låta andra ta fram idéer istället för att lägga fram idéer. Uppmuntra människor att tänka, engagera sig och ta ansvar så att de blir motiverade att ta initiativ.

Facilitering i ledarskapet skiljer sig markant från det traditionella ledarskapet som i sin ledarstil är kontrollerade och styrande där chefen/ledaren inte vågar låta andra ta beslut. En svårighet i det traditionella ledarskapet är att hålla andra ansvariga för vad som görs. Å andra sidan kan facilitering i ledarskapet uppfattas som svårt när de ömsesidiga relationerna blir komplexa. Här följer viktiga beteenden till stöd för den ledarstil som facilitativa ledaren har:

  • Enskilda personers förslag framhålls, men värderas inte.
  • Konkurrerar inte med andra för att få uppmärksamhet utan låter andra att ta plats för att säga sin mening.
  • Uppmuntrar och engagerar andra att se vad som är möjligt.
  • Använder frågor för att stimulera tänkandet och väcka intresse.
  • Lyssnar aktivt för att förstå vad som sägs och vad som utrycks i diskussioner samt använder parafraser för att hjälpa andra att komma vidare med sina tankar.
  • Griper in när beteenden som kan få oönskade konsekvenser uppstår. Hanterar konflikter direkt med visad empati.
  • Tillåter inte bristande engagemang, motsättningar och cyniskt yttrande i gruppen.

Färdigheter i facilitering har blivit allt viktigare när det gäller att leda människor i projektgrupper, styrelser, ledningsgrupper, arbetsgrupper, workshops, etc.

Ledare med färdigheter i facilitering använder i stor utsträckning olika process verktyg för att hjälpa gruppen att lösa en uppgift och fatta rätt beslut. Många beslut är så viktiga att de måste fattas i konsensus. Om ledarens förmåga att använda frågor utgör grunden i all facilitering, så är konsensus hjärtat i det facilitativa ledarskapet.

Hur facilitering tillämpas praktiken finns att läsa i mina böcker Workshops och arbetsmöten, Mötesledarguiden och Målbaserat ledarskap. Alla utgivna på Liber förlag.

Krister Forsberg
Krister Forsberg har sedan 2002 drivit egen verksamhet med inriktning på gruppledarskap, målbaserat ledarskap och facilitering av workshops/arbetsmöten. Krister har tidigare arbetat på Ericsson där han ingått i flera ledningsgrupper.