En grupp är en grupp är en grupp…?

De flesta chefer leder en grupp anställda. Det är ett antal personer som jobbar tillsammans, ibland med lika och ibland med helt olika arbetsuppgifter. När man som jag är ute på olika arbetsplatser som extern konsult, och kan betrakta dessa grupper med ett utifrån-perspektiv, är det tydligt hur olika de är. Olika, inte bara mellan olika arbetsplatser, utan även de arbetsgrupper som jobbar sida vid sida, kanske till och med samma typ av arbetsuppgifter och under samma chef.

Att grupper är olika är kanske ingen newsflash, men det intressanta är hur sällan chefen ser detta, och än mer sällan anpassar sitt ledarskap efter detta. Två olika arbetsgrupper kan utföra sitt arbete på samma sätt, med lika god eller dålig kvalité, men de har olika drivkrafter, olika gruppdynamik och olika förståelse för de övriga gruppmedlemmarnas behov.

Att grupperna är olika är sällan några problem, förrän det uppstår problem. När det löpande arbetet av någon anledning störs kommer man att märka att dynamiken gruppmedlemmarna emellan och deras fungerande inom och utom gruppen blir centralt för hur man kan hantera ett uppkommet problem. Därför är det av synnerlig vikt att chefen skaffar sig en förståelse för gruppens interpersonella fungerande INNAN problemet uppstår. Att försöka skaffa sig den kunskapen i en konflikt- eller problemsituation är svårt, för att inte säga omöjligt.

Kan man då ställa kravet på en chef att den ska ha förmågan att se detta hos en grupp. Ja, jag tycker det. Dagens chefer måste skaffa sig den kunskapen, kanske inte alltid genom att själva ha djuplodande kunskaper i gruppsykologi och interpersonella relationer, men kanske genom att ta hjälp från oss som faktiskt kan.

Så är detta blogginlägg bara en enda lång införsäljning av chefsböcker och konsulttjänster, ja kanske? Men den är lika mycket en direkt uppmaning till chefer och ledare att våga satsa på de mjuka förmågorna när det häller sin egen kompetensutveckling. Den som förstår sig på folk och hur de fungerar med andra, anser jag vara de bästa cheferna.

/Mattias Lundberg

zp8497586rq