Kunskap om personliga lärstilar underlättar kommunikation och ledarskap – vilken lärstil har du?

En lärstil, även kallad intelligens, är hur en person lär nytt, tar in kunskap och information samt bearbetar denna information. I nya situationer och i förändringar samt när mål ska nås och arbete effektiviseras, är detta en hjälpande ”nyckel” att känna till. Dels för personen som lär, bearbetar information och jobbar mot ett mål, dels för de som samarbetar med och leder personen.

En persons lärstilar, vi har fler än en, påverkar hans eller hennes kommunikation och ledarskap. Är du musikalisk, analytisk, social, visuell eller kanske introvert? Oavsett så finns din lärstil med i din kommunikationsstil och därmed när du tar emot och ger information samt när du hanterar förändringar och lär dig nytt. För många är lärstilarna delvis eller helt omedvetna. När du lär dig mer om din egen lärstil ökar din självkännedom och förmåga att leda och kommunicera med andra människor. Du kan även bättre förstå dina medarbetare, kollegor, kunder och chefer. När du är observant på andras lärstilar stärks och effektiviseras din kommunikation och ditt ledarskap.

Låt oss titta närmare på några olika lärstilar/intelligenser.

Interpersonell (social) intelligens

Människor med interpersonell/social intelligens trivs bäst tillsammans med andra människor, är goda lyssnare, kan trösta och är lyhörda för andras problem. De vill arbeta ihop med andra människor, är bra på att leda och vägleda andra och att medla vid konflikter. Dessutom har de stort tålamod i jämförelse med andra och engagerar sig gärna i olika projekt. Denna intelligens kännetecknas också av stor förmåga att uppfatta förändringar i ansiktsuttryck, röstlägen och gester hos andra. För dessa personer är samtalet en viktig faktor. De lär sig genom att prata och diskutera med andra. Här är det bra att återspegla kroppsspråk men också vara medveten om hur det egna kroppsspråket påverkar den andra. Relationer är extra viktiga för dessa personer. De vill gärna lära känna den de arbetar med och ha en dialog/diskussion. Se upp bara så att det inte blir för trevligt/socialt utan att ni får gjort det som ska göras.

Många av mina coachklienter har denna lärstil. De lär genom att prata och tänka högt och genom att i samtalet strukturera sina tankar och reflektioner. Människor med interpersonell eller social intelligens lär genom att berätta och lära ut. Jag låter alltid dessa klienter prata på, men ber dem att repetera eller upprepa vad de sagt eller frågar vad som är mest värdefullt i det de pratar om. Viktigt är att de får stanna upp och höra vad de själva säger samt att coachen håller och strukturerar upp samtalet. En klient jag coachade pratade och tänkte så fort att hon inte hörde sina egna resonemang. Framgångsreceptet med henne blev att hon fick upprepa vad hon sagt i lite lugnare tempo. Jag sa ofta: ”Hörde du vad du sa nu?” eller ”Vad sa du nu?” När hon fick stanna upp kunde hon själv höra att hon hade värdefulla tankar och att hon förändrades och växte. Utmaningen för coachen här är att få struktur i samtalet och skapa tid för klienten att landa i det som sägs samt att höra bakom orden vad som egentligen berättas – där är guldkornen vi ska fånga. Just den här klienten hade tidigare alltid fått höra, du bara pratar en massa svammel. Detta trodde hon på tills hon fick lära sig att höra vad hon sa och att hon faktiskt sa många kloka och användbar saker.

Kroppslig-kinestetisk intelligens

Här hittar vi de människor som gärna arbetar med händerna, som älskar att uttrycka sig med sin kropp i idrott, dans och andra fysiska utmaningar. Kinesteten provar sig fram för att lära sig nya saker, är bra på att skruva ihop monteringsfärdiga möbler, handarbeta, leka med barn, laga mat och att baka. Hon kommer bättre ihåg det som provats med händerna än det som bara beskrivits teoretiskt. Hon lär genom att känna och göra. I denna intelligens ingår speciella fysiska färdigheter som exempelvis koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet. De här personerna älskar att vara i rörelse, till exempel att stå upp vid en whiteboard och skriva. För dessa personer är det ”learning by doing” som gäller. De behöver uppleva och därefter utvärdera.

En av mina klienter i chefs- och ledarcoaching lärde bäst genom att prova av det hon upptäckt i coachingen direkt i verkligheten. Vi arbetade med förändring av hennes ledarskap i små steg. Hon behövde bli mer kommunikativ. Hon provade vid ett par tillfällen mellan varje coaching att agera efter det nya hon upptäckt. När vi träffades igen reflekterade vi över hennes agerande och vad hon var nöjd med respektive kunde ha gjort annorlunda samt fortsatte utveckla hur hon skulle göra nästa gång.

Energistisk-intelligens

Människor med denna intelligens är känsliga för och förstår energier. Många från de yngre generationerna har denna lärstil. De använder sina fem sinnen snabbt, naturligt och kraftfullt, och de bejakar även det sjätte sinnet – intuitionen. De lyssnar och ser bortom ord. De är lyhörda, konstnärliga och kreativa och tar snabbt in intryck. De behöver därför vila och skärma av sig emellanåt. De har lätt för att se helheter och har förmåga till hologram medvetenhet, det vill säga de ser och upplever från flera och olika perspektiv. De är öppna för nyheter och förändringar och är ofta före i tanken. För dessa personer är det viktigt att alla sinnen får finnas med. Det är lämpligt att jobba med olika metoder och verktyg för att stimulera de olika sinnena, men också att ge tid för reflektion. Eftersom de ser helheter behöver de fokusera på en sak i taget och uppmuntras till att strukturera och planera – annars går de lätt på känsla och ”skjuter från höften”. Det är även lärorikt att arbeta med energier i denna coaching, till exempel kan vi fråga: ”Vilken energi har det projekt du jobbar med?”, ”Var har du mest energi just nu?”

 ”För ett år sedan berättade jag för en kollega om hur jag är känslig för energier, hur jag känner in andra människor i ett rum och även på telefon. Det yttrar sig som sensationer i min kropp. Då sa hon: ”Det finns ett ord för det … energistisk intelligens.” Jag har alltid haft denna förmåga men tidigare var den mest en belastning – till exempel när jag har tagit in andras negativa energier. I min profession däremot, som coach och coachande handledare, är den en tillgång. När jag sitter i full närvaro med en klient fångar jag in energier som finns i rummet. Det jag känner i min kropp kommunicerar jag tillbaka till min klient som information. Det är upp till klienten att sedan förkasta eller använda informationen. Ofta stämmer det jag har känt in och kan användas av klienten. Jag tycker att min energistiska intelligens förstärker min intuition. Idag litar jag allt mer på det jag känner och fångar i min kropp. För mig är det ett användbart verktyg när jag coachar och handleder. Jag tror att alla människor, men i varierande utsträckning, har energistisk intelligens .”

 

Eftersom varje person är unik behöver varje person mötas utifrån sina förutsättningar. Ett sätt att göra det på är just att ta hänsyn till deras lärstilar. Att tillsammans med klienten, medarbetaren, eleven … upptäcka hans eller hennes intelligenser. Utifrån detta väljer man sedan tillsammans hur man bäst coachar och leder så att det gagnar personens process och lärande. Det handlar om allt från hur personen bäst utformar sitt mål, till vilka verktyg och metoder vi kan använda samt hur handlingarna ska se ut för att föra personen framåt och till målet. Vi har märkt att våra klienter lär känna sig själva genom att de får upptäcka och använda sina intelligenser. Nästa gång de ska uppnå ett mål vet de mer om hur de kan gå tillväga.

Ann Kellheim ann.kellheim@coachwalk.se & Britt Weide britt.weide@coachwalk.se, författare till ”Coachande handledning, en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete”

Är du intresserad av att läsa mer om boken ”Coachande handledning” eller köpa den?
Besök Libershop.se

zp8497586rq